POLITYKA PRYWATNOŚCI

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała ul. Człuchowska 29 77-220 Koczała, zwane dalej „SPGK” lub „Stowarzyszeniem” Kontakt z administratorem jest możliwy w następujący sposób: – korespondencyjnie – na adres jw. lub e-mail spgkoczala@gmail.com

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

a. w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług realizowanych przez Stowarzyszenie za Pani/Pana zgodą tj. w związku z utrzymywaniem komunikacji wewnątrz Stowarzyszenia, w tym otrzymywaniem materiałów o charakterze informacyjnym, a także informacji o organizowanych wydarzeniach; – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a) RODO;

b. celem realizacji zawartych z Panią/Panem umów – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b) RODO;

c. dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów regulujących istnienie i działalność stowarzyszeń, przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 c) RODO;

d. dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia art. 6 ust. 1 f) RODO;

e. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia polegającego na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia art. 6 ust. 1 f) RODO.

JAKIE PANI/PANA DANE PRZETWARZA STOWARZYSZENIE?

Stowarzyszenie przetwarza tylko niezbędne dane potrzebne do wypełniania obowiązków ustawowych nałożonych na SPGK oraz wymaganych do bieżącej obsługi Stowarzyszenia, w tym utrzymywaniu kontaktu z Członkami Stowarzyszenia, tak elektronicznego jak i w formie tradycyjnej. Danymi tymi są m.in.:

a. imię i nazwisko;

b. adres e-mail

c. adres korespondencyjny

d. nr telefonu

KOMU PRZEKAZUJEMY PANI/PANA DANE OSOBOWE?

SPGK przekazuje dane osobowe wyłącznie organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

NA JAKI OKRES CZASU ZBIERAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania usług świadczonych przez Stowarzyszenie związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu, z uwzględnieniem okresu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH ?

Przysługuje Pani/Panu:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii.

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.

3. prawo do usunięcia danych.

4. ograniczenia przetwarzania danych.

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. prawo do przenoszenia danych.

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

CZY MA PAN/PANI PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem, a także przetwarzania danych na innych podstawach prawych niż Pana/Pani zgoda. Ponadto wycofanie zgody może skutkować niemożnością realizacji niektórych aspektów związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu. Z tych praw może Pani/Pan skorzystać przesyłając wniosek na powyższy adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej: spgkoczala@gmail.com

CZY PAN/PANI MUSI PODAĆ STOWARZYSZENIU SWOJE DANE OSOBOWE? Stowarzyszenie informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do pozostania członkiem SPGK. Zgodnie z wymogami prawa Stowarzyszenie musi mieć możliwość wskazania członków stowarzyszenia.

CZY STOWARZYSZENIE PRZEKAZUJE DANE INNYM PODMIOTOM W CELACH HANDLOWYCH?

Nie.