Koczała, 07.03.2023r.

Członkowie Stowarzyszenia
Przyjaciół Gminy Koczała

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że 18 marca 2023 r. (sobota) o godz. 15:00 w Gospodarstwie Agroturystycznym S. Kluska w Dyminie odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała.

Porządek zebrania :

 1. Powitanie zebranych i zapoznanie z porządkiem zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Sprawozdanie z działalności SPGK za rok 2022 i dyskusja.
 4. Sprawozdanie finansowe SPGK za 2022 rok i dyskusja.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące działalności SPGK w 2022 r. i wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2022 rok, udzielenia absolutorium dla Zarządu oraz przeznaczenia wyniku finansowego za 2022 rok.
 7. Przedstawienie planu pracy i budżetu SPGK na rok 2023, dyskusja i podjęcie uchwały.
 8. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

Z pozdrowieniami

Prezes

Janusz Zieliński

galeria

SPOTKANIE OPŁATKOWE SPGK

15 grudnia 2022 roku, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, odbyło się spotkanie wigilijne
członków SPGK z udziałem 19 osób. Niestety duże opady śniegu uniemożliwiły nam strojenie choinki przed siedzibą stowarzyszenia, więc wszyscy zebraliśmy się od razu w barze „U Ireny”. W przystrojonym świątecznie lokalu czekały już na nas zastawione potrawami wigilijnymi stoły. Swoją obecnością zaszczycił nas ksiądz Andrzej Malczyński, życzliwy sympatyk SPGK, który odczytał fragment Ewangelii i zaintonował kolędę. Potem wszyscy dzielili się opłatkiem życząc sobie wzajemnie zdrowia, radości, miłości i spokoju.

Po sutej wieczerzy wigilijnej, przygotowanej przez Panią Irenę Wojtas (barszczyk, pierogi, paszteciki, śledzie, ryba po grecku, sałatki i inne pyszności), przyszedł czas na wizytę św. Mikołaja. Tym razem przybył
w towarzystwie pięknej Śnieżynki, wzbudzając entuzjazm wśród zebranych. Goście odtańczyli świąteczny pląs przy dźwiękach bożonarodzeniowej piosenki, a następnie wręczyli wszystkim prezenty, które wywołały uśmiechy na twarzach i dały wiele radości. Potem było jeszcze śpiewanie kolęd i rozmowy, za którymi tak tęskniliśmy
w czasach pandemii. Wieczór upłynął w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.

galeria

Zakończenie inwestycji – place zabaw 

Zakończyła się realizacja inwestycji „Budowa placów zabaw w miejscowości Bielsko i Załęże oraz przebudowa placów zabaw w Koczale i Pietrzykowie” w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała pozyskało na ten cel dofinansowanie w kwocie 200.000,00 zł. Celem operacji było rozszerzenie ogólnodostępnej oferty rekreacyjnej i turystycznej w Gminie Koczała poprzez budowę placów zabaw w miejscowości Bielsko i Załęże oraz przebudowę placów zabaw w Koczale i Pietrzykowie, które zapewnią warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy i urozmaicą dzieciom spędzanie czasu wolnego. Wykonawcą robót była firma www.placezzabawdrewna.pl Józef Kozłowski z Tychowa.

Życzymy najmłodszym i ich rodzicom dużo dobrej i bezpiecznej zabawy na nowych placach zabaw.

galeria

Tradycyjny spływ Brdą

Spływ członków i sympatyków SPGK jest na stałe wpisany w kalendarz imprez, organizowanych przez stowarzyszenie. W roku 2022 odbył się 20 sierpnia, z udziałem 13 osób. Dzień był trochę pochmurny
i meteorolodzy straszyli deszczem, ale nie zniechęciło to grupy zapaleńców, którzy wypłynęli ze Starej Brdy w kierunku Żołny. Wybrany na spływ odcinek rzeki jest bez wątpienia jednym z najpiękniejszych
i najciekawszych na całym szlaku Brdy. Cieszy oczy pięknymi widokami, ale dostarcza też mocniejszych wrażeń ze względu na zwalone drzewa, wystające z wody konary i płycizny. Trzeba wykazać się sprytem
i dobrze obserwować rzekę, aby jak najsprawniej poradzić sobie z przeszkodami. Tak było i tym razem. Uczestnicy spływu mogli delektować się ciszą i spokojem, podziwiać las wokół i wdychać zapach roślin wodnych (dzika mięta), ale musieli też kilkakrotnie wysiadać z kajaków, przeciągać je nad pniami wywrotów lub przeciskać się pod nimi. Poczucie przygody towarzyszyło spływowiczom do samej Żołny, gdzie dotarli trochę przemoczeni, ale usatysfakcjonowani i w dobrych humorach.

Potem było równie miło i wesoło, kiedy przy leśniczówce Stara Brda zapłonęło ognisko i do grupy kajakarzy dołączyło jeszcze sześcioro członków SPGK. Wszyscy zasiedli do grochówki, przygotowanej przez Stasia Kluska i pieczonych w ognisku kiełbasek. Na deser była kawa, pyszne ciasta upieczone przez członkinie stowarzyszenia oraz mnóstwo rozmów i śmiechu.

W dniu 13.07.2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku przedstawiciele Zarządu SPGK podpisali umowę na realizację
inwestycji „Budowa placów zabaw w miejscowości Bielsko i Załęże oraz przebudowa placów zabaw w Koczale i Pietrzykowie” w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała pozyskało na ten cel dofinansowanie w kwocie 200.000,00 zł. Celem operacji będzie rozszerzenie ogólnodostępnej oferty rekreacyjnej i turystycznej w Gminie Koczała poprzez budowę placów zabaw w miejscowości Bielsko i Załęże oraz przebudowę placów zabaw w Koczale i Pietrzykowie, które zapewnią warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy i urozmaicą dzieciom spędzanie czasu wolnego.

Z EBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE SPGK

19 marca 2022 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym Stanisława Kluska odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała. Wzięło w nim udział 29 członków. Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

 1. Powitanie zebranych i zapoznanie z porządkiem zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Sprawozdanie z działalności SPGK za rok 2021 i dyskusja.
 4. Sprawozdanie finansowe SPGK za rok 2021 i dyskusja.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące działalności SPGK w 2021 r. i wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2021 rok, udzielenia absolutorium dla Zarządu oraz przeznaczenia wyniku finansowego za 2021 rok.
 7. Przedstawienie planu pracy i budżetu SPGK na rok 2022, dyskusja i podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały o wykreśleniu z ewidencji członków osób zalegających z opłatą składek członkowskich.
 9. W związku z końcem kadencji dotychczasowych władz wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 10. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

Prezes Janusz Zieliński serdecznie powitał przybyłych członków stowarzyszenia i przedstawił porządek walnego zebrania. Przewodniczącą zebrania została Joanna Myszka, a na sekretarzem Zdzisława Bublewicz. Sprawozdanie merytoryczne z działalności SPGK
za rok 2021 przedstawiła Zdzisława Bublewicz, a finansowe Halina Białek. W dyskusji, która miała miejsce po odczytaniu sprawozdań
padło kilka propozycji: podwyższenia składki członkowskiej do 50 zł. (nie uzyskało to jednak aprobaty innych zgromadzonych),
zaktywizowania do działań w stowarzyszeniu młodsze osoby, czy zwiększenia w bieżącym roku liczby przedsięwzięć stowarzyszenia. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi przedstawił Krzysztof Kurpiejewski – wiceprzewodniczący komisji. W głosowaniu sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie, udzielono także absolutorium Zarządowi SPGK.
Następnie Janusz Zieliński przedstawił plan pracy, a Halina Białek budżet stowarzyszenia na 2022 rok. Oprócz cyklicznych działań zaplanowano realizację projektu, dotyczącego budowy placów zadań. Joanna Myszka poinformowała zebranych, że chodzi cztery place zabaw – w Koczale, Bielsku, Pietrzykowie i Załężu na kwotę 200.000 zł. Plan pracy i budżet na rok 2022 przyjęto jednogłośnie.
W związku z końcem kadencji dotychczasowego Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała i Komisji Rewizyjnej przewodnicząca walnego zebrania ogłosiła wybory do nowych władz stowarzyszenia. Zebrani jednogłośnie wybierali siedmioosobowy Zarząd SPGK:

Janusz Wiesław Zieliński – prezes

– Ryszard Jan Drzewiecki – wiceprezes

– Zdzisława Bublewicz – sekretarz

– Halina Białek – skarbnik

– Anna Kopp-Ostrowska – członek

– Marzanna Aleksandra Dudek-Kurpiejewska – członek

– Maria Ginter – członek

Do Komisji Rewizyjnej członkowie stowarzyszenia jednogłośnie wybrali :

Zbigniew Jawień – przewodniczący

– Dorota Michałek-Winter – wiceprzewodnicząca

– Jolanta Klebeko – członek

Na koniec spotkania Halina Białek zaproponowała, aby zorganizować w miesiącu czerwcu ognisko dla uczczenia 15 rocznicy powstania SPGK. Pomysł uzyskał aprobatę pozostałych osób. Na tym Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała zakończyło się .

Wycieczka do Malborka

galeria

23 października w godzinach rannych 19 osób – członków i sympatyków SPGK wyruszyło do Malborka aby zwiedzić tamtejszy zamek, który jest jednym z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury obronno-rezydencyjnej w Europie Środkowej. Jego budowę Krzyżacy rozpoczęli w XIII w. Przez następne stulecia, kiedy Malbork stał się stolicą zakonu krzyżackiego, twierdza znacznie się powiększyła. W latach 1457–1772 zamek był również rezydencją królów Polski. W 1997 został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Około godziny 10:00 wycieczkowy bus był już w Malborku. Przy pięknej, choć trochę wietrznej pogodzie przeszliśmy mostem na rzece Nogat w stronę zamku. Stamtąd można było podziwiać majestatyczne mury zamkowe z czerwonej cegły, jak również pas murów obronnych oraz imponującą figurę Najświętszej Marii Panny. Przed budynkiem Muzeum Zamkowego oczekiwała na naszą grupę pani przewodniczka, która opowiedziała o dziejach tej słynnej twierdzy krzyżackiej. Patrząc na obecny stan zamku aż trudno sobie wyobrazić, że był niegdyś jeszcze potężniejszy – część zamkowych obiektów i murów nie przetrwała do naszych czasów.

Na zwiedzanie malborskiej twierdzy poświęciliśmy kilka godzin. Rozpoczęliśmy od Zamku Średniego, przechodząc przez zwodzone mosty i bramy. Obejrzeliśmy dziedziniec, kaplicę, Wielki Refektarz, pokoje gościnne, komnaty wielkiego komtura, a także zbrojownię, lecznicę i kuchnię. Zwiedziliśmy też Zamek Wysoki, zatrzymując się dłużej przed czterema rzeźbami wielkich mistrzów zakonu. Podziwialiśmy wystawy z bronią, bursztynem, unikatowymi księgami. Pani przewodniczka bardzo ciekawie opowiadała o życiu budowniczych i pierwszych mieszkańców warowni- Krzyżaków. Można się było naprawdę zachwycić ich pomysłowością, szczególnie zwracając uwagę na ciekawy i dość innowacyjny, jak na tamte czasy, system centralnego ogrzewania.

Po zwiedzaniu zamku malborskiego udaliśmy się na pyszny obiad i w godzinach wieczornych w dobrych nastrojach wróciliśmy do domów.

galeria

XII MEMORIAŁ WĘDKARSKI IM. EUGENIUSZA PAUKSZTY

Jak co roku na przełomie września i października jezioro Zielone zgromadziło grono wędkarzy na Memoriale Wędkarskim im. Eugeniusza Paukszty. W tym roku zawody odbyły się 2.10.2021r. Wzięło w nich udział 27 zawodników. Jak zwykle łowiono na spinning. Ponieważ zgodnie z regulaminem łowiono na tzw. „żywej rybie”, dlatego wszystkie osobniki po pomiarze wróciły do jeziora.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Bogdan Dunda

II miejsce – Kacper Wirkus

III miejsce – Adam Nawrocki

Nagrodami były puchary ufundowane przez Dominika Pauksztę, Dariusza Łęgowskiego i Janusza Zielińskiego dla pierwszych trzech miejsc. Wszyscy zawodnicy otrzymali również akcesoria wędkarskie sponsorowane przez firmę JAXON z Poznania oraz SPGK.

Jak podkreślali uczestnicy / niektórzy z nich są z nami od początku/, atmosfera w tych zawodach jest zawsze wspaniała i z przyjemnością wracają co roku.

Po zawodach tradycyjnie posililiśmy się przy ognisku wspaniałym posiłkiem przygotowanym jak zawsze przez p. Stanisława Kluska.

Spływ Brdą

22 sierpnia 2021 r. odbył się kilkugodzinny spływ kajakowy Brdą. Był jedną z imprez towarzyszących gminnej, dwudniowej akcji „Koczała – razem dla zdrowia” i miał charakter otwarty – wszyscy chętni mogli wziąć
w nim udział. Zebrały się 23 osoby, które przy pięknej pogodzie wyruszyły na szlak rzeczny w Żołnie. Część uczestników zakończyło swoją kajakową przygodę już
w Nowej Brdzie, przy obelisku upamiętniającym spływ Karola Wojtyły. Reszta po krótkim odpoczynku popłynęła do następnej przystani. Rzeka na odcinku Nowa Brda – Folbryk rozlewa się wśród trzcinowisk, tworzących zielone tunele, zamieszkałe przez wiele gatunków ptaków. Można z bliska zobaczyć rodzinę łabędzi, stadko kaczek bądź perkozów, co jest dodatkową atrakcją dla kajakarzy. Można też zrobić postój
w niezwykle urokliwym miejscu – „Pod Złotym Dębem”, nazwanym tak od rosnącego tam rozłożystego dębu. Spływ zakończył się na Folbryku i został oceniony przez wszystkich uczestników jako bardzo udany.

Koczała, 12.06.2021 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała
odbytego w dniu 12 czerwca 2021 r.

W dniu 12 czerwca 2021 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym S. Kluska w Dyminie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała. Walne zebranie rozpoczęło się o godzinie 14.00, a zakończyło o godzinie 16.30. W walnym zebraniu uczestniczyło 18 członków stowarzyszenia, zgodnie z listą obecności.

Porządek posiedzenia:

 1. Powitanie zebranych i zapoznanie z porządkiem zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Sprawozdanie z działalności SPGK za rok 2020 i dyskusja.
 4. Sprawozdanie finansowe SPGK za 2020 rok i dyskusja.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące działalności SPGK w 2020 r. i wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2020 rok, udzielenia absolutorium dla Zarządu oraz przeznaczenia wyniku finansowego za 2020 rok.
 7. Przedstawienie planu pracy i budżetu SPGK na rok 2021, dyskusja i podjęcie uchwały.
 8. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

Ad. 1. Prezes Janusz Zieliński serdecznie powitał członków stowarzyszenia przybyłych na walne zebranie oraz przedstawił porządek zebrania.

Ad. 2. Prezes Janusz Zieliński zaproponował na przewodniczącą walnego zebrania Joannę Myszka, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. „Za” wyborem 18 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. Joanna Myszka została jednogłośnie wybrana na przewodniczącą walnego zebrania i przejęła prowadzenie zebrania od prezesa. Następnie przystąpiono do wyboru sekretarza walnego zebrania. Prezes zgłosił kandydaturę Zdzisławy Bublewicz, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. „Za” wyborem 18 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało” się – 0. Zdzisława Bublewicz została jednogłośnie wybrana na sekretarza walnego zebrania.

Ad. 3. Przewodnicząca zebrania Joanna Myszka poprosiła o przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zdzisławę Bublewicz.

Ad.4. Przewodnicząca zebrania poprosiła o przedstawienie sprawozdania finansowego Halinę Białek.

Po przedstawieniu sprawozdań nastąpiła dyskusja.

Zabrała głos Jolanta Klebeko wyrażając aprobatę dla działań Zarządu, który pomimo tak trudnego czasu, zorganizował dość sporo zadań.

Następnie zabrał głos Eugeniusz Dmytryszyn przedstawiając propozycję zorganizowania przez SPGK jednodniowego wyjazdu dla mieszkańców gminy. Padły następujące propozycje miejsca wyjazdu : Orzechowo, Kluki, Malbork.

Ostateczny wybór podejmie Zarząd na najbliższym spotkaniu.

Ad. 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała w 2020 r. i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi przedstawił Krzysztof Kurpiejewski – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6. Przewodnicząca zebrania Joanna Myszka odczytała treść uchwały Nr 1/2021/W Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała z dnia 12 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2020 rok i udzielenia Zarządowi absolutorium, a następnie poddała ją pod głosowanie. Wynikiem głosowania „za” – 18 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów uchwała została przyjęta.

Ad. 7. Na prośbę przewodniczącej zebrania Janusz Zieliński przedstawił plan pracy, a Halina Białek budżet stowarzyszenia na 2021 rok. Następnie przewodnicząca zebrania zaprosiła wszystkich zebranych do udziału w dyskusji i do zgłaszania swoich propozycji do planu pracy.

Janusz Zieliński przypomniał zebranym, iż na rzecz Stowarzyszenia można również wpłacać darowizny.

W związku z zaległościami w opłacie składek podjęto dyskusję dot. rozwiązania tego problemu. Marzanna Kurpiejewska zaproponowała, aby osoby uchylające się od płacenia wykreślać z listy członków wcześniej, np. już po dwóch latach.

Joanna Myszka natomiast zaproponowała, aby częściej wysyłać upomnienia o zapłatę.

Niestety jest to spory problem, ponieważ pomimo wysyłanych (różną drogą – listownie, mailowo, sms-owo ) upomnień część osób nadal zalega ze składkami.

Po dyskusji dot. składek wrócono do tematu wycieczki. Wstępnie określono termin wyjazdu na wrzesień lub październik 2021 ( po memoriale ). Zaproponowano również termin rajdu rowerowego na lipiec – organizacja Ryszard Drzewiecki.

Po dyskusji przewodnicząca zebrania odczytała treść uchwały Nr 2/2021/W Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała z dnia 12 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i budżetu Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała na rok 2021. Wynikiem głosowania „za” – 18 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów uchwała została przyjęta.

Ad. 8. Wolne wnioski i sprawy bieżące. Janusz Zieliński zaapelował o większy udział członków w działaniach organizowanych przez Stowarzyszenia.

Następnie Janusz Zieliński przypomniał, iż w przyszłym roku mija piąta kadencja Zarządu. Należy pomyśleć o zmianie Zarządu . Jeżeli nie będzie chętnych, to być może, staniemy przed koniecznością likwidacji Stowarzyszenia.

Krzysztof Kurpiejewski wysunął propozycję połączenia działań różnych grup aktywnych na terenie gminy – stowarzyszeń, sołtysów, ochotniczej straży pożarnej, wędkarzy, morsów itd.

Joanna Myszka zaproponowała aby wyjście z tą inicjatywą nastąpiło ze strony urzędu gminy.

Wobec braku innych spraw przewodnicząca Joanna Myszka zamknęła zebranie .

Protokołowała:
Sekretarz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała
Zdzisława Bublewicz

Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała

Joanna Myszka