janusz

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zakończyła się realizacja inwestycji „Budowa placów zabaw w miejscowości Bielsko i Załęże oraz przebudowa placów zabaw w Koczale i Pietrzykowie” w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała pozyskało na ten cel dofinansowanie w kwocie 200.000,00 zł. Celem operacji było rozszerzenie ogólnodostępnej oferty rekreacyjnej i turystycznej w Gminie Koczała poprzez budowę placów zabaw w miejscowości Bielsko i Załęże oraz przebudowę placów zabaw w Koczale i Pietrzykowie, które zapewnią warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy i urozmaicą dzieciom spędzanie czasu wolnego. Wykonawcą robót była firma www.placezzabawdrewna.pl Józef Kozłowski z Tychowa.

Życzymy najmłodszym i ich rodzicom dużo dobrej i bezpiecznej zabawy na nowych placach zabaw.

.

W dniu 13.07.2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku przedstawiciele Zarządu SPGK podpisali umowę na realizację
inwestycji „Budowa placów zabaw w miejscowości Bielsko i Załęże oraz przebudowa placów zabaw w Koczale i Pietrzykowie” w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała pozyskało na ten cel dofinansowanie w kwocie 200.000,00 zł. Celem operacji będzie rozszerzenie ogólnodostępnej oferty rekreacyjnej i turystycznej w Gminie Koczała poprzez budowę placów zabaw w miejscowości Bielsko i Załęże oraz przebudowę placów zabaw w Koczale i Pietrzykowie, które zapewnią warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy i urozmaicą dzieciom spędzanie czasu wolnego.

Wycieczka do Malborka

23 października w godzinach rannych 19 osób – członków i sympatyków SPGK wyruszyło do Malborka aby zwiedzić tamtejszy zamek, który jest jednym z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury obronno-rezydencyjnej w Europie Środkowej. Jego budowę Krzyżacy rozpoczęli w XIII w. Przez następne stulecia, kiedy Malbork stał się stolicą zakonu krzyżackiego, twierdza znacznie się powiększyła. W latach 1457–1772 zamek był również rezydencją królów Polski. W 1997 został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Około godziny 10:00 wycieczkowy bus był już w Malborku. Przy pięknej, choć trochę wietrznej pogodzie przeszliśmy mostem na rzece Nogat w stronę zamku. Stamtąd można było podziwiać majestatyczne mury zamkowe z czerwonej cegły, jak również pas murów obronnych oraz imponującą figurę Najświętszej Marii Panny. Przed budynkiem Muzeum Zamkowego oczekiwała na naszą grupę pani przewodniczka, która opowiedziała o dziejach tej słynnej twierdzy krzyżackiej. Patrząc na obecny stan zamku aż trudno sobie wyobrazić, że był niegdyś jeszcze potężniejszy – część zamkowych obiektów i murów nie przetrwała do naszych czasów.

Na zwiedzanie malborskiej twierdzy poświęciliśmy kilka godzin. Rozpoczęliśmy od Zamku Średniego, przechodząc przez zwodzone mosty i bramy. Obejrzeliśmy dziedziniec, kaplicę, Wielki Refektarz, pokoje gościnne, komnaty wielkiego komtura, a także zbrojownię, lecznicę i kuchnię. Zwiedziliśmy też Zamek Wysoki, zatrzymując się dłużej przed czterema rzeźbami wielkich mistrzów zakonu. Podziwialiśmy wystawy z bronią, bursztynem, unikatowymi księgami. Pani przewodniczka bardzo ciekawie opowiadała o życiu budowniczych i pierwszych mieszkańców warowni- Krzyżaków. Można się było naprawdę zachwycić ich pomysłowością, szczególnie zwracając uwagę na ciekawy i dość innowacyjny, jak na tamte czasy, system centralnego ogrzewania.

Po zwiedzaniu zamku malborskiego udaliśmy się na pyszny obiad i w godzinach wieczornych w dobrych nastrojach wróciliśmy do domów.

XII MEMORIAŁ WĘDKARSKI IM. EUGENIUSZA PAUKSZTY

Jak co roku na przełomie września i października jezioro Zielone zgromadziło grono wędkarzy na Memoriale Wędkarskim im. Eugeniusza Paukszty. W tym roku zawody odbyły się 2.10.2021r. Wzięło w nich udział 27 zawodników. Jak zwykle łowiono na spinning. Ponieważ zgodnie z regulaminem łowiono na tzw. „żywej rybie”, dlatego wszystkie osobniki po pomiarze wróciły do jeziora.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Bogdan Dunda

II miejsce – Kacper Wirkus

III miejsce – Adam Nawrocki

Nagrodami były puchary ufundowane przez Dominika Pauksztę, Dariusza Łęgowskiego i Janusza Zielińskiego dla pierwszych trzech miejsc. Wszyscy zawodnicy otrzymali również akcesoria wędkarskie sponsorowane przez firmę JAXON z Poznania oraz SPGK.

Jak podkreślali uczestnicy / niektórzy z nich są z nami od początku/, atmosfera w tych zawodach jest zawsze wspaniała i z przyjemnością wracają co roku.

Po zawodach tradycyjnie posililiśmy się przy ognisku wspaniałym posiłkiem przygotowanym jak zawsze przez p. Stanisława Kluska.

Spływ Brdą

22 sierpnia 2021 r. odbył się kilkugodzinny spływ kajakowy Brdą. Był jedną z imprez towarzyszących gminnej, dwudniowej akcji „Koczała – razem dla zdrowia” i miał charakter otwarty – wszyscy chętni mogli wziąć
w nim udział. Zebrały się 23 osoby, które przy pięknej pogodzie wyruszyły na szlak rzeczny w Żołnie. Część uczestników zakończyło swoją kajakową przygodę już
w Nowej Brdzie, przy obelisku upamiętniającym spływ Karola Wojtyły. Reszta po krótkim odpoczynku popłynęła do następnej przystani. Rzeka na odcinku Nowa Brda – Folbryk rozlewa się wśród trzcinowisk, tworzących zielone tunele, zamieszkałe przez wiele gatunków ptaków. Można z bliska zobaczyć rodzinę łabędzi, stadko kaczek bądź perkozów, co jest dodatkową atrakcją dla kajakarzy. Można też zrobić postój
w niezwykle urokliwym miejscu – „Pod Złotym Dębem”, nazwanym tak od rosnącego tam rozłożystego dębu. Spływ zakończył się na Folbryku i został oceniony przez wszystkich uczestników jako bardzo udany.

Koczała, 12.06.2021 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała
odbytego w dniu 12 czerwca 2021 r.

W dniu 12 czerwca 2021 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym S. Kluska w Dyminie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała. Walne zebranie rozpoczęło się o godzinie 14.00, a zakończyło o godzinie 16.30. W walnym zebraniu uczestniczyło 18 członków stowarzyszenia, zgodnie z listą obecności.

Porządek posiedzenia:

 1. Powitanie zebranych i zapoznanie z porządkiem zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Sprawozdanie z działalności SPGK za rok 2020 i dyskusja.
 4. Sprawozdanie finansowe SPGK za 2020 rok i dyskusja.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące działalności SPGK w 2020 r. i wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2020 rok, udzielenia absolutorium dla Zarządu oraz przeznaczenia wyniku finansowego za 2020 rok.
 7. Przedstawienie planu pracy i budżetu SPGK na rok 2021, dyskusja i podjęcie uchwały.
 8. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

Ad. 1. Prezes Janusz Zieliński serdecznie powitał członków stowarzyszenia przybyłych na walne zebranie oraz przedstawił porządek zebrania.

Ad. 2. Prezes Janusz Zieliński zaproponował na przewodniczącą walnego zebrania Joannę Myszka, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. „Za” wyborem 18 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. Joanna Myszka została jednogłośnie wybrana na przewodniczącą walnego zebrania i przejęła prowadzenie zebrania od prezesa. Następnie przystąpiono do wyboru sekretarza walnego zebrania. Prezes zgłosił kandydaturę Zdzisławy Bublewicz, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. „Za” wyborem 18 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało” się – 0. Zdzisława Bublewicz została jednogłośnie wybrana na sekretarza walnego zebrania.

Ad. 3. Przewodnicząca zebrania Joanna Myszka poprosiła o przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zdzisławę Bublewicz.

Ad.4. Przewodnicząca zebrania poprosiła o przedstawienie sprawozdania finansowego Halinę Białek.

Po przedstawieniu sprawozdań nastąpiła dyskusja.

Zabrała głos Jolanta Klebeko wyrażając aprobatę dla działań Zarządu, który pomimo tak trudnego czasu, zorganizował dość sporo zadań.

Następnie zabrał głos Eugeniusz Dmytryszyn przedstawiając propozycję zorganizowania przez SPGK jednodniowego wyjazdu dla mieszkańców gminy. Padły następujące propozycje miejsca wyjazdu : Orzechowo, Kluki, Malbork.

Ostateczny wybór podejmie Zarząd na najbliższym spotkaniu.

Ad. 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała w 2020 r. i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi przedstawił Krzysztof Kurpiejewski – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6. Przewodnicząca zebrania Joanna Myszka odczytała treść uchwały Nr 1/2021/W Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała z dnia 12 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2020 rok i udzielenia Zarządowi absolutorium, a następnie poddała ją pod głosowanie. Wynikiem głosowania „za” – 18 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów uchwała została przyjęta.

Ad. 7. Na prośbę przewodniczącej zebrania Janusz Zieliński przedstawił plan pracy, a Halina Białek budżet stowarzyszenia na 2021 rok. Następnie przewodnicząca zebrania zaprosiła wszystkich zebranych do udziału w dyskusji i do zgłaszania swoich propozycji do planu pracy.

Janusz Zieliński przypomniał zebranym, iż na rzecz Stowarzyszenia można również wpłacać darowizny.

W związku z zaległościami w opłacie składek podjęto dyskusję dot. rozwiązania tego problemu. Marzanna Kurpiejewska zaproponowała, aby osoby uchylające się od płacenia wykreślać z listy członków wcześniej, np. już po dwóch latach.

Joanna Myszka natomiast zaproponowała, aby częściej wysyłać upomnienia o zapłatę.

Niestety jest to spory problem, ponieważ pomimo wysyłanych (różną drogą – listownie, mailowo, sms-owo ) upomnień część osób nadal zalega ze składkami.

Po dyskusji dot. składek wrócono do tematu wycieczki. Wstępnie określono termin wyjazdu na wrzesień lub październik 2021 ( po memoriale ). Zaproponowano również termin rajdu rowerowego na lipiec – organizacja Ryszard Drzewiecki.

Po dyskusji przewodnicząca zebrania odczytała treść uchwały Nr 2/2021/W Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała z dnia 12 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i budżetu Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała na rok 2021. Wynikiem głosowania „za” – 18 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów uchwała została przyjęta.

Ad. 8. Wolne wnioski i sprawy bieżące. Janusz Zieliński zaapelował o większy udział członków w działaniach organizowanych przez Stowarzyszenia.

Następnie Janusz Zieliński przypomniał, iż w przyszłym roku mija piąta kadencja Zarządu. Należy pomyśleć o zmianie Zarządu . Jeżeli nie będzie chętnych, to być może, staniemy przed koniecznością likwidacji Stowarzyszenia.

Krzysztof Kurpiejewski wysunął propozycję połączenia działań różnych grup aktywnych na terenie gminy – stowarzyszeń, sołtysów, ochotniczej straży pożarnej, wędkarzy, morsów itd.

Joanna Myszka zaproponowała aby wyjście z tą inicjatywą nastąpiło ze strony urzędu gminy.

Wobec braku innych spraw przewodnicząca Joanna Myszka zamknęła zebranie .

Protokołowała:
Sekretarz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała
Zdzisława Bublewicz

Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała

Joanna Myszka

Koczała, 25.05.2021r.

Członkowie Stowarzyszenia
Przyjaciół Gminy Koczała

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że 12 czerwca 2021 r. (sobota) o godz. 14:00 na sali w Gospodarstwie Agroturystycznym S. Kluska w Dyminie ( w reżimie sanitarnym ) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała.

Porządek zebrania :

 1. Powitanie zebranych i zapoznanie z porządkiem zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Sprawozdanie z działalności SPGK za rok 2020 i dyskusja.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące działalności SPGK w 2020 r. i wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2020 rok, udzielenia absolutorium dla Zarządu oraz przeznaczenia wyniku finansowego za 2020 rok.
 6. Przedstawienie planu pracy i budżetu SPGK na rok 2021, dyskusja i podjęcie uchwały.
 7. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

Z pozdrowieniami

Prezes

Janusz Zieliński

Niestety pożegnaliśmy kolejną bliską nam osobę związaną ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Koczała. Tym razem choroba pokonała Halinkę Kaciniel, członka założyciela SPGK. Należała do tych osób, na których zawsze i wszędzie mogliśmy polegać. Pełniąc ważne funkcje w pełni angażowała się, czuwając nad poprawnością działań organów Stowarzyszenia oraz uczestnicząc w organizowanych imprezach .

Odejście bliskiej osoby jest zawsze przedwczesne i bolesne. Dlatego w imieniu zarządu SPGK składamy hołd zmarłej i wyrazy współczucia rodzinie.

Z przykrością informujemy, że w dniu 20.05.2020 roku odbył się pogrzeb, zmarłego nagle, Tomasza Ogrodowczyka. Jako Stowarzyszenie mięliśmy okazję gościć Go kilkukrotnie na Memoriale Wędkarskim im. E. Paukszty. Ostatni raz odwiedził nas w 2019 roku. Na wieczornym spotkaniu, po zakończonych zawodach, przedstawił nam w formie prezentacji kulisy swojej pracy w Leśnym Studiu Filmowym ORW w Bedoniu. Był wybitnym filmowcem i dźwiękowcem. Nagrania odgłosów przyrody i filmy przyrodnicze, które realizował wraz ze swoim bratem Michałem, były wielokrotnie nagradzane na festiwalach filmowych zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Jego zasługą jest wydanie audiobooka „Wiatrołomy”, który naszemu Stowarzyszeniu jest szczególnie bliski. Przywrócił też do świadomości Polaków postać Wł. Puchalskiego, wybitnego filmowca, wznawiając jego wydawnictwa i filmy o tematyce przyrodniczej, już w formie cyfrowej, i publikując materiały wcześniej nie wydane.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała z żalem żegna Tomka Ogrodowczyka zdając sobie sprawę, że już nigdy nie zawita w nasze strony. Pozostanie jednak w naszej pamięci.

W pożegnaniu Tomka na uroczystości pogrzebowej uczestniczył członek SPGK Dominik Paukszta i złożył w imieniu Stowarzyszenia wiązankę kwiatów.